Kraj dostawy: Poland

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Niemcy
 • Grecja
 • Węgry
 • Irlandia
 • Włochy
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Malta
 • Niderlandy
 • Poland
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Hiszpania
 • Szwecja
Szukaj
Szukaj
Menu
Koszyk
0
Konto

Regulamin subskrypcji w Nature’s Sunshine Products Poland

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy NSP Online dostępny pod adresem internetowym e-naturessunshine.com jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie Umów Sprzedaży na odległość jak również świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzoną przez spółkę:

  Nature's Sunshine Products Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000248004; NIP: 108-000-53-70; REGON: 140331748; o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, (dane kontaktowe:email: biuro@nsppolska.pl, tel: +48 (22) 311-21-00 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika operatora) (dalej również jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”)

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja Zamówienia ani skorzystanie ze wszystkich Usług Elektronicznych. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili cofnięta.

2. DEFINICJE:

 1. Klient – osoba fizyczna składająca Zamówienie, w tym korzystająca z usługi Subskrypcji Produktu.
 2. Sprzedający - Nature's Sunshine Products Poland Sp. z o.o. ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000248004; NIP 108-000-53-70; REGON 140331748; kapitał zakładowy 50.000,00 PLN, email: biuro@nsppolska.pl, tel: +48 (22) 311-21-00 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika operatora).
 3. Zamówienie – uzgodnienie ze Sprzedającym dostarczenie Produktu/Produktów w ustalonej ilości oraz zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy i płatności.
 4. Produkt/Produkty – towary oferowane do sprzedaży przez Sprzedającego.
 5. Subskrypcja Produktu – zapis dokonywany swobodnie przez Klienta na cykliczne dostawy Produktu/Produktów w wybrany przez niego dzień mieniąca.
 6. Okres subskrypcji – okres, w którym realizowana jest wysyłka zamówienia.
 7. Umowa – czynność prawna polegająca na sprzedaży zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAWARCIA SUBSKRYPCJI

 1. Subskrypcja produktów w Nature’s Sunshine Products Poland (dalej zwana "Subskrypcją") umożliwia klientom regularne korzystanie z ulubionych produktów z premią w postaci niższej ceny sprzedaży - o 10% niższej niż cena detaliczna. Zestawy i produkty promocyjne w subskrypcji nie podlegają 10% zniżce.
 2. Do korzystania ze Subskrypcji upoważnieni są tylko zrejestrowani klienci Nature’s Sunshine Products Poland.
 3. Klient ma możliwość odjęcia rabatu. Rabat może pokryć maksymalnie 90% wartości koszyka subskrypcji. Zgodę na odjęcie rabatu należy zaznaczyć podczas zakładania subskrypcji.
 4. Subskrypcja przeznaczona jest dla użytkowników produktów, osób fizycznych, do zamówień wystawiane będą faktury imienne, nie ma możliwości otrzymania faktury na firmę.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Subskrypcji.
 6. Korzystanie z subskrypcji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

4. WARUNKI ZLECENIA SUBSKRYPCJI

 1. Aby zlecić automatyczną wysyłkę (Subskrypcję), należy:
  - na karcie dowolnego produktu wybrać w polu ceny opcję Subskrypcja;
  - wejść w edycję subskrypcji i dodać ulubione produkty do koszyka subskrypcji;
  - podać stałe dane i adres do wysyłki;
  - zautoryzować kartę, z której będzie pobierana płatność za powtarzające się zlecenie wysyłki.
 2. Każdy klient może wprowadzić tylko jedno zlecenie automatycznej wysyłki w miesiącu. Klient może zaplanować wysyłkę w przedziale 1-25 dzień mieniąca.
 3. Wartość zamówionych produktów nie może przekraczać 880 zł lub 220 EUR.

5. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Darmowa wysyłka w Subskrypcji następuje dla zamówień powyżej wartości 200 PLN lub 50 EUR. Ceny dostaw poniżej tej wartości odpowiadają cennikowi dostaw.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane w 1-3 dni robocze.
 3. Zamówienie zostanie wysłane przewoźnikiem, który został wybrany przez Klienta podczas zlecania Subskrypcji.
 4. W przypadku braku dostępności produktu w momencie realizacji wysyłki zostanie zrealizowana ta część zamówienia subskrypcyjnego, która jest dostępna na magazynie a niedostępny towar zostanie dosłany w najbliższym możliwym terminie po uzupełnieniu zapasów magazynowych.

6. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Płatności comiesięczne, w określonym przez użytkownika dniu miesiąca, o stałej, zdefiniowanej kwocie za dowolnie zdefiniowany koszyk produktów.
 2. Płatności cykliczne wymagają jednorazowego podania danych karty płatniczej.
 3. Potwierdzenie karty przez PayU wymaga przelania kwoty 1 zł grosza, która zostanie zwrócona po udanej weryfikacji, co stanowi standardową procedurę w celu zapewnienia autentyczności karty płatniczej i uprawnienia użytkownika do dokonywania transakcji.
 4. Płatności cykliczne i Subskrypcja mogą być przez użytkownika zawieszone lub skasowane w dowolnym momencie.
 5. W przypadku braku autoryzacji karty, zlecenie wysyłki nie będzie zrealizowane.
 6. W przypadku autoryzacji karty w dniu zaplanowanej wysyłki, zlecenie Subskrypcji zostanie przeniesione na kolejny miesiąc.

7. ZMIANY ORAZ ANULOWANIE SUBSKRYPCJI

 1. Zmiana produktów w koszyku Subskrypcji oznacza wycofanie dotychczasowego zlecenia automatycznej wysyłki i uruchomienie nowego zlecenia.
 2. Zmiana jakichkolwiek danych subskrypcji wymaga ponownej autoryzacji karty płatniczej.
 3. Istnieje możliwość anulowania lub pominięcia Subskrypcji w każdym momencie do czasu autoryzacji płatności za kolejną wysyłkę. Anulowania można dokonać w sklepie internetowym w zakładce Subskrypcja – Anuluj Subskrypcję.

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Klient posiadający Subskrypcję wciąż może składać zamówienia jednorazowe i korzystać ze wszystkich promocji obowiązujących w sklepie Nature’s Sunshine.
 2. Punkty z Subskrypcji wliczają się do punktów potrzebnych w innych promocjach, np.: w Promocji Lojalnościowej.
 3. Jeśli nowy klient nie odbierze pierwszego zamówienia subskrypcyjnego, jego zlecenie Subskrypcji zostanie anulowane.
 4. Punkty za nieodebrane zamówienie subskrypcyjne zostaną anulowane.
Udostępnij koszyk
Dodaj koszyk